Polski Związek Wędkarski

Godło, logotyp

skrót Polski Związek Wędkarski "PZW"

Powiadom znajomego:

Polski Związek Wędkarski od początku swego istnienia tj. od 1950 roku posiada godło zawierające skrót swojej nazwy „PZW”. Statut PZW w §1 taki skrót opisuje natomiast §4 ust. 3 mówi o ochronie prawnej godła Związku. Prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy (logotyp), nadane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, trwa od dn. 20.06.1996 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr 97 ZG PZW z dn. 30.03.2001 r. w sprawie godła, barw i pieczęci Polskiego Związku Wędkarskiego, określiła prawo używania godła Związku. Prawo do używania godła Związku posiadają wszystkie jednostki organizacyjne PZW (okręgi i koła), z zastrzeżeniem, że nie mają one uprawnień do przekazywania  go podmiotom trzecim. Stwierdzono również, że niedopuszczalne jest używanie godła w zniekształconej postaci graficznej, również przy tworzeniu logotypów okręgowych i kół.

(kliknij w poniższą grafikę, wybierz bazę "Znaki towarowe", następnie "Wyszukiwanie proste" i wpisz "PZW")

Ponadto:

Polski Związek Wędkarski jest stowarzyszeniem, którego byt prawny i zasady prowadzenia działalności określają przepisy odnoszące się do takiej formy zrzeszeń. W chwili obecnej jest to ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami) oraz przyjęty przez Związek Statut.

W świetle postanowień art. 17 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy Stowarzyszenie, z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskuje osobowość prawną. Wówczas też określona w Statucie nazwa staje się oznaczeniem identyfikującym stowarzyszenie jako osobę prawną, pełniąc analogiczną funkcję, jak nazwisko w odniesieniu do osób fizycznych. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują ochronę dóbr osobistych między innymi takich jak nazwisko (art. 23 i 24 kc). W świetle art. 42 KC w odniesieniu do osób prawnych, przepisy te stosuje się odpowiednio. Tym samym nazwa Stowarzyszenia jako dobro osobiste tej osoby prawnej podlega ochronie przed bezprawnym jej używaniem.

Z treści obowiązującego Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego wynika także, że Stowarzyszenie w ramach swej działalności może prowadzić działalność gospodarczą (§ 7). Podmioty prowadzące działalność gospodarczą posługują się w obrocie wpisaną do stosownego rejestru firmą (art. 43 2 § l kc). Mogą także posługiwać się skrótem firmy (art. 43 5 § 4 kc) -  w przypadku Polskiego Związku Wędkarskiego jest to skrót "PZW".

Logo do pobrania

Menu